ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

 

Раздел I. Въведение

Общинската програма за намаляване риска от бедствия (ОбПНРБ) се разработва на основание чл.6д, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели и очертава визията за намаляване риска от бедствия на територията на общината, на база приетите Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. (НПНРБ) и  Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. (НСНРБ), разработена на основание на чл.6а, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия и Указанията, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Република България.

Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021 – 2025 г. Тя следва да подпомогне изпълнението на НСНРБ, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре”.

ОбПНРБ има за цел да спомогне и за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия. В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки един район в България.

Предвидените мероприятия и дейности в Общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще окажат положително въздействие за:

 • намаляване уязвимостта на населението от бедствия;
 • подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности;
 • повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;
 • подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия;
 • използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия;
 • повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия;
 • приобщаване на множество заинтересовани страни в процеса по намаляване на риска от бедствия, с което да се постигнат повече ползи за общността.

 

Раздел II. Оперативни цели и дейности за периода 2021-2025 г.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия следва оперативните цели и дейности заложени в Националната програма за намаляване на риска от бедствия в отделни приоритетни области за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Дейностите заложени в настоящата програма, ще имат принос за постигане на една или повече от оперативните цели. Също така, от съществено значение е, че дейностите ще водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на общинско ниво.

 

 

Оперативни цели от НПНРБ Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ Дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво Отговорна институция
1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения.

 

1.1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред населението /информационни дни/ обучения за органите на изпълнителната и местната власт /състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. 1.1.1.1. Провеждане на разяснителна кампания сред населението чрез средствата за масова информация.

1.1.1.2. Обучение на служителите на Общинска администрация и органите на изпълнителната власт за повишаване на компетентността и познанията за рисковете от бедствия.

1.1.1.3. Провеждане на тематични конкурси за деца и ученици, свързани със защитата при бедствия.

Председател на ОбСНРБ, участък на  МВР, РС ПБЗН, директори на училища и детски градини на територията на общината
1.1.2. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения при различните видове бедствия. 1.1.2.1. Провеждане на обучения на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

1.1.2.2. Провеждане на тренировки по управлението на различни видове бедствия.

Председател на ОбСНРБ, участък на  МВР, директори на училища и детски градини, БЧК, съставни части на ЕСС
1.1.3.Разработване, публикуване и периодично актуализиране на карти на риска чрез използване на ГИС. 1.1.3.1. Публикуване на карти на риска от бедствия на сайта на Общината. Кмет на община
1.1.4. Подобряване на диалога и сътрудничеството между заинтересованите страни за осигуряване на информирано вземане на решения при управление на риска от бедствия, чрез прилагане на научните постижения. 1.1.4.1. Поддържане на добра координация между териториалните структури на централните органи на изпълнителната власт.

 

Териториални органи на изпълнителната власт, НИМХ
1.1.5. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищно образование и в системата на висшето образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност и възстановяване. 1.1.5.1. Провеждане на занятия, разяснителни кампании и тренировки в системата на предучилищното и училищно образование, и детските градини. РС ПБЗН, участък на МВР, Кмет на община, директори на училища и детски градини
1.1.6. Изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действие при бедствия. 1.1.6.1. Организиране на обучение на населението в изградените центрове за обучение в Южен централен район на планиране. Кмет на община, РС ПБЗН, участък на МВР, директори на образователни институции
1.1.7.Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното

образование, и в системата на висшето образование.

1.1.7.1. Прилагане на въведени механизми за систематизирано провеждане на обучение за защита при бедствия в системата на образованието. РС ПБЗН Ивайловград, директори на училища и детски градини
1.1.8. Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението. 1.1.8.1. Прилагане на въведени механизми за систематизирано провеждане на обучение за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт, другите държавни и местни органи, и населението. Кмет на община, кметове и кметски наместници на населени места
1.2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия, и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство. 1.2.1. Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за целите на докладването за напредъка на България по изпълнение на глобалните цели от Рамката за намаляване риска от бедствия от Сендай. 1.2.1.1. Предоставяне на информация и данни за щети от възникнали бедствия. Кмет на община, кметове и кметски наместници на населени места
1.2.2. Разработване и поддържане на национален риск регистър.    
1.2.3. Разработване и приемане на национална методология за оценка на причинените от бедствията щети и загуби.    
2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги. 2.1.1. Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво. 2.1.1.1.Регулярно публикуване на информация на официалната интернет- страница на Община Ивайловград от проведените заседания и взетите решения от Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. Кмет на община, Председател на ОбСНРБ
  2.1.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от съответната администрация, служби, други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия. 2.1.2.1. Организиране и провеждане на семинари и практически тренировки с Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия за повишаване капацитета за управление на риска от бедствия. Председател на ОбСНРБ, началник на РС ПБЗН
  2.1.3. Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. 2.1.3.1.Актуализиране класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, при промяна в обстоятелствата,  съгласно Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Областна комисия по чл. 138, ал. 3 от ЗВ; РИОСВ-Хасково, БДИБР-Пловдив, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” – София,  Кмет на община

 

    2.1.3.2. Периодично преразглеждане на опасностите на територията на общината, анализирането им и оценяване на риска. Допълване на общинския план за защита при бедствия. ОбСНРБ
  2.1.4. Извършване на прегледи на нормативните актове свързани с управлението на риска от бедствия и иницииране на промени, при необходимост.    
  2.1.5. Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги. 2.1.5.1. Сключване на предварителни споразумения с ЮЛ, включени в Общинския план за защита при бедствия, за осигуряване на непрекъснатост на доставките. Кмет на община
  2.1.6.Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. 2.1.6.1. Привличане на експерти от частния, професионалния и научния сектор в заседания на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия, като консултанти за разработване на годишния план за намаляване риска от бедствия.

2.1.6.2. Използване на персонал, материална база и техника от частния, професионалния и научния сектор при провеждане на дейности от ОбСНРБ (обучения, тренировки, учения и др.).

ОбСНРБ, Кмет на община
2.2. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива. 2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия. 2.2.1.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия. ОбСНРБ
2.2.2. Разработване и актуализация на областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им. 2.2.2.1. Разработване и актуализация на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

2.2.2.2. Изготвяне на годишни планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

2.2.2.3. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на общинско ниво.

ОбСНРБ
2.2.3. Изготвяне на указания за разработването и изпълнението на областните и общински програми за намаляване на риска от бедствия.    
2.2.4. Изготвяне и изпълнение на годишни планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия. 2.2.4.1. Изготвяне на годишни планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия. ОбСНРБ
2.2.5. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво. 2.2.5.1. Изготвяне на годишни доклади за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия. ОбСНРБ
2.3. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия.

 

2.3.1. Разработване и приемане на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, съответстваща на настоящите добри международни и европейски практики и насоки и Закона за защита при бедствия. Разработване на план за действие/програма за изпълнение на Стратегията, с ясно определени приоритети, цели, задачи, отговорни органи, срокове и източници на финансиране. 2.3.1.1. Участие в разработването на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия и план за действие/програма за изпълнението й с изготвяне на становища и предложения.

2.3.1.2. Прилагане на плана за действие за изпълнение на Стратегията с определени приоритети, цели, задачи, отговорни органи, срокове и източници на финансиране.

ОбСНРБ
2.3.2. Въвеждане на механизъм и процедури за тестване на технологичната среда, предназначена за взаимодействие при бедствия. 2.3.2.1. Съдействие при въвеждането на механизъм и процедури за тестване на технологична среда за взаимодействие        при бедствие. ОбСНРБ
2.3.3. Засилване на трансгранично сътрудничество при бедствия чрез сключване на двустранни и многостранни споразумения. 2.3.3.1. Прилагане на двустранни и многостранни споразумения           за

трансгранично сътрудничество при бедствия (България-Турция; България – Гърция).

Кмет на община; ОбСНРБ; структури на ЕСС
2.3.4. Създаване на Европейски център за логистика чрез изграждане на склад за готовност при бедствия.    
2.3.5. Развитие, при необходимост, на допълнителни способности за реагиране при различни видове инциденти, аварии и бедствия.    
2.4. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка. 2.4.1. Разработване на механизми за извършване на оценка и анализ на предприетите действия непосредствено преди, по време на и след бедствия.

 

   
2.4.2. Изготвяне на национална програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система.    
2.4.3. Въвеждане на механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система.    
2.4.4. Повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на изградените способности за реагиране на България.    
2.4.5. Разработване на Насоки за координация и взаимодействие с ЕС, НАТО, ООН и други международни организации по оказване и получаване на международна помощ при бедствия.    
2.4.6. Повишаване на способностите за реагиране чрез ефективно използване на обучителната програма на Механизма за гражданска защита на Съюза, както и други курсове и програми за обучение.    
2.4.7. Изграждане на Европейски център за обучение на парамедици и други специалисти за реагиране при инциденти, аварии и бедствия.    
2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използването на съвременни технологии. 2.5.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение.    
2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт.    
2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре“. 2.6.1. Изграждане на система за оценка на потребностите след бедствия. 2.6.1.1. Прилагане на система за оценка на потребностите след бедствия на общинско ниво. ОбСНРБ
2.6.2. Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре”.    
3.1. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия. 3.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините. 3.1.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в план за интегрирано развитие на община Ивайловград. ОбСНРБ
3.1.2. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.    
3.1.3. Изготвяне и изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморско крайбрежие за периода след 2020 г., която се съобразява с въздействието на промените в климата.    
3.1.4. Изготвяне и изпълнение на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2021-2027 г., които вземат предвид въздействието на промените на климата.    
3.1.5. Насърчаване на научните изследвания и разработки в областта на намаляването на риска от бедствия.    
4.1. Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси. 4.1.1. Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска сред населението и частния сектор, с цел по-бързо възстановяване след бедствия.    
  4.1.2. Осигуряване на базата на публично-частно партньорство на ниско-лихвени или безлихвени кредити на население в риск от или засегнато от бедствие.    
  4.1.3. Въвеждане на механизми за осигуряване на ликвидност след бедствия с голям мащаб, с цел по-бързо и ефективно реагиране и възстановяване (катастрофичен фонд, параметрично/суверенно застраховане, катастрофични облигации и др.).    
  4.1.4. Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане (напр. фонд Общинска солидарност” и др.).    
  4.1.5. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране,

възстановяване и подпомагане.

   
4.2. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия и недопускане възникване на нови рискове. 4.2.1. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/услуги.    
  4.2.2. Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление.    
  4.2.3. Въвеждане на подход за извършване на публични и частни инвестиции, отчитащи риска от бедствия.    
  4.2.4.Повишаване на дела на финансовите средства на национално, областно и общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия.    

 

Раздел III. Отчитане на напредъка по изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се изготвят и приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6д, ал. 5 от ЗЗБ, задължително съдържат:

 1. оперативни цели;
 2. дейности;
 3. бюджет;
 4. срок за реализация;
 5. очаквани резултати;
 6. индикатори за изпълнение;
 7. отговорни институции.

Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством съответните годишни планове и се отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства. Докладът се базира и на информацията получена, съответно от членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, в изпълнение на чл. 6д, ал. 8 и чл. 65б, т. 3 от ЗЗБ.

Идентифицираните предизвикателства в докладите, изготвени в периода 2021-2025 г., следва да бъдат съобразени при разработването на следващата Общинска програма за намаляване на риска от бедствия.

Раздел IV. Финансиране

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са:

– Републиканския бюджет;

– Общинския бюджет;

– Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

– Фондовете на Европейския съюз;

– Други международни организации.

Когато финансирането на дейностите по Националната програма е за сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответните министерства и ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Дейностите следва да имат принос за постигането, както и за изпълнението на една или повече от оперативните цели от Общинската програма за намаляване на риска от бедствия. Също така, от съществено значение е дейностите да водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на общинско ниво.

 

Настоящата програма е приета с Решение №49/09.05.2023 г. на Общински съвет Ивайловград.

Общинска програма за намаляване риска от бедствия