С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ИВАЙЛОВГРАД’’

Уважаеми кандидати за работа в новосъздаденото Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград”, град Ивайловград по Проект № BG05M9ОP001-2.010-0712–C01 „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград” от Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, Ви уведомявам, че всички кандидати, подали пълен комплект от изискуемите за кандидатстване документи са допуснати до следващия етап на конкурса – интервю.

Интервюто ще се проведе на 25.09.2018 г. от 09:00 часа в зала 307 на третия етаж от сградата на Общинска администрация – Ивайловград.