На 16.12.2022 г. и 17.12.2022 г. в изпълнение на ПРОЕКТ CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, общ. Ивайловград и гр. Кешан“, финансиран по програма Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014 – 2020, се проведе поредната съвместна работна среща на двата екипа за управление на проекта в град Ивайловград, община Ивайловград.

На срещата отново бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с документацията по приключване на проекта и крайния срок за изпълнение на договор за БФП № РД-02-29-235/30.12.2020 г. Изготвиха се съвместни документи от екипите по проекта от двете страни. Членовете на двата екипа продължиха срещата и в кабинета на кмета на Община Ивайловград, на която среща  присъстваше и заместник кмета на Община Кешан, където предоставиха информация за дейността си и се обсъдиха бъдещи дейности, след приключване на проекта, с цел устойчивост на постигнатите резултати и надграждане на създаденото партньорство. Беше направено и посещение на място на обекта на интервенция, а именно зоната за отдих с. Ламбух, край язовир Ивайловград.

Снимки и информация