На 10.11.2022 г. и 11.11.2022 г. в изпълнение на ПРОЕКТ CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, общ. Ивайловград и гр. Кесан “, финансиран по програма Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014 – 2020, се проведе поредната съвместна работна среща на двата екипа за управление на проекта в град Кешан, община Кешан.

На срещата отново бяха обсъдени въпроси, свързани с дейностите по проекта, както и напредъка по тяхното изпълнение; какви затруднения срещат двамата партньори при изпълнението на сключените договори с контрагенти и доколко това се отразява на спазването на условията на тези договори. Изготвиха се съвместни документи от екипите по проекта от двете страни. Беше направено и посещение на място на обекта на интервенция, а именно изграждането на Приключенски парк в Кешан.

Информация и снимки за проведена среша на ЕУП-Кешан