Вчера /11.11.2019 г./ в малката зала на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград се проведе съвместна среща с Кмета на Община Ивайловград – Диана Овчарова и Управителните съвети на Сдруженията на собствениците и самите собственици от жилищни сгради, за които ще могат да кандидатстват по процедура по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

На срещата бяха обсъдени темите относно предоставянето на подкрепа за енергийната ефективност за интелигентното енергийно управление.

Кмета на община Ивайловград запозна присъстващите с насоките за кандидатстване по процедурата, процесите, през които се преминава по подготовката на документите за кандидатстване и индикативните бюджети на проектните предложения.