В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА – CAF

На 16 и 17 септември 2021 г. в Община Ивайловград се проведе специализирано обучение от Института по публична администрация на служителите включени в Групата за самооценка по внедряване на модела CAF в изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В резултат на екипната работа на членовете на Групата за самооценка сформирана със Заповед на Кмета на Община Каспичан се изготви обща самооценка за състоянието на  администрацията съобразно методологията на CAF.  Анализирани бяха резултатите от оценяването на критериите, благоприятстващи фактори и резултати, направени бяха изводи относно силните страни на Община Каспичан и областите на подобрение, хипотеза за наличие на връзки “причина-следствие между областите на подобрение в резултат на което са отразени  препоръки за предстоящото изготвяне на План за подобрение.

Планът за подобрение се разработва въз основа на приоритизирани мерки за подобрение, посочени в Доклада за самооценка по прилагането на CAF в Община Ивайловград, който следва да бъде изготвен от  Групата за самооценка.

Целта от прилагането на Общата рамка за оценка – CAF и превръщането му в устойчива управленска практика е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията, постигането на по – добри резултати за администрацията и хората  в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

Информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България може да се получи на адрес: https://www.ipa.government.bg/bg/caf/caf-2020.