На 15 август в Заседателната зала на Община Ивайловград се състоя публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ивайловград за 2018-та година.

На срещата присъстваха кмета на община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова, председателят на Общински съвет – Ивайловград, г-жа Дарина Кисьова, секретарят на община Ивайловград г-н Николай Панайотов, служители на общинска администрация, второстепенни разпоредители, жители на общината.

Бяха представени основните параметри на миналогодишния бюджет чрез презентация.

Бюджетът на Община Ивайловград  за 2018 г. беше  приет с Решение на Общински съвет № 4 от 29.01.2018 година  по приходите и разходите в размер на 7 246 434  лв. След промените, към 31.12.2018 г. бюджетът на Община Ивайловград бе в размер на 10 662 257 лв.

Разходите по функции за 2018 година са: Общи държавни служби – 1 140 481 лв., Отбрана и сигурност – 404 837 лв., Образование – 2 445 908 лв., Здравеопазване – 60 611 лв., Социално осигуряване –  893 242 лв., Жилищно строителство, БКС – 2 623 714 лв., Почивно дело и Култура – 329 621 лв., Икономически дейности и услуги – 650 952 лв., Разходи за лихви – 17 303 лв, като Планът за разходите спрямо отчетния период е изпълнен на 80.30%.

Усвоените приходи за държавни дейности са 3 393 805 лв., което е с 12% повече от приходите за същия отчетен период на предходната година / при 3 030 109 лв. към 31.12.2017 г./

Изпълнението на приходите от местни дейности, в размер на 4 793 873 лв.,  от отчетния период спрямо актуализирания план /6 769 193 лв./, а спрямо реализираните местни приходи за същия отчетен период на предходната година се наблюдава ръст с 30.04%.

При годишен актуализиран план на разходите в размер на 10 662 257 лв., текущото изпълнение към 31.12.2018 г. е 8 566 669 лв. или 80.30% от разчета за годината. Съпоставени с отчетните разходи за същия период на 2017 г. – 6 704 347 лв., се наблюдава ръст на разходите с 27.70%.