На 23.10.2023г., от 16,00 часа, в зала 307 на Общинска администрация Ивайловград се проведе обсъждане на предложение за Националната карта на социалните услуги в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги. Обсъждането беше насрочено във връзка със задълженията на общините, регламентирани в чл.49, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги, а именно :

-Публикуване на сайта на Община Ивайловград на Анализа и Предложението за Националната карта на социалните услуги.
-Организиране на дискусия относно планираните услуги на общинско ниво, в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги;
След изтичане на законовия срок – 30 дни от публикуването, Община Ивайловград следва да изготви становище за социалните услуги на общинско ниво, включени в Националната карта и да го изпрати в Дирекция “Социално подпомагане“ – Ивайловград.

На осъждането присъстваха членове на Съвета по въпросите на социалните услуги. Присъстващите бяха запознати от екипа от Община Ивайловград, който е изготвил Анализа и Предложението на общинско ниво, със социалните услуги, планирани в Националната карта. В рамките на обсъждането не постъпиха предложения за промяна на планираните услуги.
Община Ивайловград следва да проведе публична дискусия, след което да изготви и изпрати обобщената информация от обсъждането в ДСП – Ивайловград.

Предложения, мнения и становища за планираните в Националната карта социални услуги за Община Ивайловград могат да се депозират до 9.11.2023 г. на електронна поща oba_ivaylovgrad@abv.bg и на 1 етаж ЦАИОН, в сградата на Общинска администрация Ивайловград. Предложения, мнения и препоръки подадени след крайния срок няма да се разглеждат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.