На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание Проект за изменение на Приложение № 9 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград, приета с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет Ивайловград. Проекта  Вижте ТУК

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” № 49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа, или на интернет адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg  до 30.10.2017г.

Проектът ще бъде разгледан и обсъден на обществено обсъждане на 31.10.2017г. в Зала 307 на III ет. на Община Ивайловград от 16,30 ч.

Приложение 9 – Спектър