29 човека бяха обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве (ФОЗ) към Медицински университет-София, сред които е и лицето, кандидатствало за здравен медиатор в Община Ивайловград, избрано чрез проведен конкурс.

Основните критерии за избора на медиатора бяха: да има завършено средно образование, да принадлежи към общността, в която ще работи, да познава добре проблемите на общността и да е съпричастен към тях, да владее езика/езиците на общността, тъй като здравно-медиаторската програма е част от интеграционната политика на Република България.

Основните задължения, които ще извършва здравния медиатор ще са: Работа с клиенти – запознаване и формулиране на проблема, предоставяне на информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и оказване на помощ при попълването на нужната документация; Информиране и разясняване на правата и задълженията на пациента; Оказване на помощ при комуникация с Отдела за социално подпомагане, Агенция за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация; Осигуряване на информация за функционирането на тези институции и улесняване на достъпа на клиентите до тях; Сезиране на съответните институции за нарушени права (детски,социални и правата на човека); Консултиране на целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве; Запознаване с ползата от ваксинациите и имунизациите; Съветване по отношение на принципите на обща хигиена и основните здравни проблеми; Предоставяне на информация и материали за здравословен начин на живот; Работа съвместно с РИОКОЗ и РЦЗ, и съдейства при изпълнение на програмите им; Изготвяне на редовни доклади с препоръки пред съответните институции (РЗИ, Общинска Администрация); Да участва в реализацията на Национални здравни програми в „Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства” и в изпълнение на регионални здравни политики; Да води единен регистър на поетите случаи