Уважеми съграждани,

Информираме Ви, че Детска градина „Ивайловград” предоставя следните услуги:

  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.
  2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

За повече информация:

Лице за контакт – Веска Шопова, Директор на ДГ „Ивайловград”

„Л.Каравелов“ No 4, 6570 Ивайловград

Телефон/факс: +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 8025