Община Ивайловград представя на засегнатото население информация по Приложение   2 съгласно чл. 6  от Наредбата за ОВОС относно реализавията на и нвестиционно предложение : Изграждане на ново водовземно съор ъ жение – тръбен кладенец” в ПИ №000339, в землището на с. Покрован, общ. Ивайловград.