Мотиви към проекта на

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Ивайловград, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 31.12.2019 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайлвоград  на адрес: ул „.България” № 49, стая 210 или на следния електронен адрес: obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 31.01.2020 г. от 16,00 часа в стая 307 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

МОТИВИ

към проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет  Ивайловград

/в съответствие с чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/

            Причини, които налагат приемането на предложения проект:       

            На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация. С  нормативният  акт  се  уреждат  правилата  по които ще работи новоизбраният колективен орган и по които ще си взаимодейства с общинската администрация.

При разработването на  проекта  за Правилник, е възприет принципа на  пренасяне на  утвърдени процедури и  правила  от  действащият през  мандат – 2015 – 2019 г. Този подход бе избран  той като  от направеният анализ, се установи,   че същият е  добре  структуриран и правилата в него съответстват на  установената традиция  в  работата на колективния орган, което ще доведе  до приемственост в работата му. В  проекта  на Правилник,  освен досега действащи „утвърдени”  процедурни  правила се  предлагат   и   нови   хипотези, с които да се уреждат възникнали в практиката казуси,  за които е  липсвало  уредено  правило. В проекта на Правилник се прилагат промени във възнагражденията на общинските съветници и Председателя на общински съвет.

 

            Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на проекта на Правилник се очаква да се създаде добра рамка за  работата на  колективният орган през мандат 2019 г. – 2023 г. Проекта е съобразен със законите на Република България  и  е предпоставка  за  прозрачност и законност при  провеждане на заседанията на Общински съвет и на неговите комисии.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия правилник:

            За прилагане на  правилника   са необходими финансови средства  свързани  с  изплащането на  възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници, за работата им  на заседание на постоянните комисии  и на общинският съвет. Размера на възнагражденията предвиден в проекта на този  правилник  е съобразен  с  максимално определеният такъв в чл.34 ал.2 т.2 на ЗМСМА  и  този разход е  предвиден в  бюджета на Общината.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

Очаквани резултати: Предлаганата промяна безспорно води до увеличаване на финансовите разходи, тъй като включва увеличение на възнагражденията на  всички 13 общински съветника. Увеличението се налага поради необходимостта от достойно възнаграждение на общинските съветници и е съобразено с бюджета предвиден за общинския съвет.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.11, ал.3 от ЗНА, предлагам Общински съвет Ивайловград да приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ивайловград, Приет на 26.11.2015 г., с РЕШЕНИЕ №107/26.11.2015г. (Изменен с решение № 209 от 23.03.2018 г. на АС Хасково) със следното съдържание :

Чл. 22, ал. 2 се изменя така :

Възнаграждението на общинския съветник за всяко участие в заседание на общинския съвет, е в размер на 20% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация, за последния месец от предходното тримесечие.

Чл. 22, ал. 3 се изменя така :

Възнаграждението на общинския съветник за всяко участие в заседание на постоянна комисия към ОбС, е в размер на 10% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Чл. 22, ал. 4 се изменя така :

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник, за участие в заседания на ОбС и постоянни комисии за един месец, не може да бъде повече от 70% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация, за последния месец от предходното тримесечие.

 

 

Чл. 14, ал. 1 се изменя така :

Председателят на общинския съвет получава месечно възнаграждение, в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност. Месечното възнаграждение се определя от общинският съвет и е в размер на 90 на сто от месечното възнаграждение на кмета на общината, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета предвиден за общинския съвет.

 

Вносители на проекта :

Калин Митрев –

Златил Хаджиев –

Снежка Делииванова –

Анелия Чакърова –

Иван Димитров –

Николина Николова –

Венцислав Токов –

Живко Спасов –