Във връзка с възможността за кандидатстване по проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Кметът на Община Ивайловград – Диана Овчарова кани на 11.11.2019 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в малката зала на НЧ „Пробуда 1914“  управителните съвети на Сдружението на собствениците и самите собственици от жилищни сгради за разяснение по кандидатстването.