Уважаеми съграждани,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград, отправяме покана към гражданите на общината за публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Ивайловград за 2022 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 30.03.2022 г. /сряда/ от 16:30 часа.

Място на провеждане на обсъждането: Сградата на Община Ивайловград, зала № 307, при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки.
Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Ивайловград за 2022 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Ивайловград за 2022 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат на електронния адрес – oba_ivaylovgrad@abv.bg на общината или в деловодството на Община Ивайловград, не по-късно от деня преди провеждане на публичното обсъждане.