УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Ивайловград Ви кани на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг чрез банков заем.

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.05.2019 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателна зала 307 в сградата на Община Ивайловград.

Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

  1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 400 000 лв;
  2. Валута на дълга- български лева;
  3. Вид на дълга съгласно чл. 3 от Закона за общинския дълг – Дълг, поет с договор заем;
  4. Начин на обезпечаване – Залог срещу текущи и бъдещи вземания по реда на Закона за особените залози върху бюджетната сметка на Община Ивайловград, по която постъпват собствени приходи;
  5. Условия по погасяване:
  • Срок на погасяване – от 60 до 120 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
  • Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части;

6. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия.

 

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg до 02.05.2019г.