Покана за публично обсъждане на годишния отчет, за изпълнение бюджета на Община Ивайловград за 2017 година.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година на община Ивайловград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.08.2018 г. /понеделник/ от 17.00 часа, зала 307 в сградата на Община Ивайловград, ул. „България” №49.

 

Приложение 1 – ОТЧЕТ за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2017 година

 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. 

Приложение № 2    ОТЧЕТ на сметки за средства от Европейския съюз (СЕС) на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове (КСФ) към Националния фонд (НФ), Разплащателна агенция (РА) и от Други европейски средства (ДЕС) за 2016 година на Община Ивайловград

Отчет на бюджет за 2017 г.