Община Ивайловград обявява обществено обсъждане за актуализация и изменение на Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.

На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, каня гражданите и юридическите лица на община Ивайловград на предварителни консултации във връзка с актуализацията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград.

Консултациите ще се проведат на 09.11.2020г. в Зала 306 на III ет. на Община Ивайловград от 16:30 часа.
Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград, ул. „България” № 49 в работни дни от 8.00 до 17:30 часа, или на интернет адрес: obsivaylovgrad@abv.bg до 10.12.2020г.

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящото изменение в Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, се предоставя 30-дневен срок на всички заинтересовани лица, считано от 09.11.2020 г., за предложения и становища по предложеното изменение.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 10.12.2020 г. от 17:30 часа в стая 306 в сградата на Oбщинска администрация – Ивайловград, с адрес: ул. „България” № 49, 3-ти етаж.

МОТИВИ
към изменение в Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград /в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове/

Причини, които налагат приемането на предложения проект:
Във връзка с публикации в медиите, относно провеждането на ритуали в „Антична вила Армира“, в изпълнение на чл. 71, ал. 1 от Закона за културното наследство, гласящ, че собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние, предлагам да бъдат преустановени изнесените ритуали извън кметството, включително и провеждането на такива в „Антична вила Армира“, като към Наредбата се добави услуга: ритуал в ритуална зала.

Цели, които се поставят с предложения проект:
В резултат на приемане на Решение от страна на Общински съвет – Ивайловград, ще могат да се сключват бракосъчетания в сградата на кметството и в ритуална зала като отпадне изнесен ритуал извън кметството, и в конкретика провеждането на ритуали в „Антична вила Армира“.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект:
За изменение в Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград не са необходими финансови средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Очаквани резултати:
С промените в Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград ще се определят правила за сключване на бракосъчетания, като се избегне провеждането на тържества на обекти с национално значение и същите се ограничат само в сградата на кметството.
В Приложение № 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, в т. 1.34 ОТПАДА – „Ритуал извън кметството“ и на негово място се ДОБАВЯ – „Ритуал в ритуална зала“, такса 30,00 лв.

Раздел V
Административни услуги
Услуги предоставяни от ГРАО
Ритуал „Сватба”
Ритуал с двама свидетели в кметството – безплатно
Ритуал в кметството – 30 лева
Ритуал в ритуална зала – 30 лева