ДО

ПП „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ДПС”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

ПП „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

 

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

  

П О К А Н А

за провеждане на допълнителни консултации за определяне на състава Подвижна избирателна кутия /ПСИК/  – Ивайловград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 90, ал.2 и чл. 91, от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 04-ЕП/13.04.2019 г., отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, за участие в консултации за определяне на съставите на ПСИК – Ивайловград на 12.05.2019г. (Неделя) от  17.00 часа. Консултациите ще се проведат в заседателната зала в сградата на Община Ивайловград на ул. „България” №49, ет.III.

За участие в консултациите, на основание чл.91, ал.4, т.1-3, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а) писмено и на електронен носител (формат Excel) предложение за състав на подвижна/и СИК, което съдържа: – имената и ЕГН на предложените лица; – длъжността в комисията, за която се предлагат; – образование, специалност; – партия или коалиция, която ги предлага, – телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице; – населено място, община.

 

Забележка: Моля обърнете внимание на разпоредбата на чл.92, ал.9 от Изборния кодекс за действия при непредставяне на всички членове, на които имате право.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции – ПП „ГЕРБ“, КП „Коалиция БСП за България“, ПП „ДПС“, КП „Обединени патриоти“, ПП „Воля“, КП „Реформаторски блок“ и КП „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“. В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до РИК – Хасково.

 

Настоящата покана да се съобщи публично и публикува на интернет страницата на общината, а също така да бъде изпратена на електронните адреси на централните ръководства, публикувани на сайта на ЦИК, както и на техните местни ръководства.

 

 

С уважение,

ДИАНА ОВЧАРОВА                                 

Кмет на община Ивайловград