ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

          Община Ивайловград има удоволствието да Ви покани на окончателна пресконференция по повод приключването на Проект „Заедно сме по- добри“.

Проектът „Заедно сме по- добри” с бенефициент Община Ивайловград се осъществява по Договор                   № BG05M2OP001-3.001-0017  по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по     схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проектът стартира на 02.08.2016 г. и приключва на 31.12.2018 г.

Пресконференцията ще се проведе на 17.12.2018 г. от 11.30 часа в Малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914г.”- гр. Ивайловград.

Целта на събитието е да направи окончателен отчет на постигнатите цели и резултати от реализирането на дейностите по проекта.

ОЧАКВАМЕ ВИ!