СЪОБЩЕНИЕ

По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка със съставяне на 2 броя актове за установяване на административно нарушение

 при Община Ивайловград съобщава на Тодор Димитров Каралиев в качеството му управител на „Фриго-Макс“ ЕООД с адрес гр. София, Ж. К. „Младост-4“, бл. 417, вх. 1, ет. 4, ап. 13, че на 02.02.2024 г. от 10:00 ч. и от 11:00 ч. следва да се яви лично или чрез упълномощено от него лице по надлежния законов ред в сградата на Община Ивайловград, (гр. Ивайловград, ул. „България” №49), стая №211, за да му бъдат съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение.

При неявяване, Актовете за установяване на административно нарушение ще бъдат съставени на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

 

Дирекция „АПИОЧР”

24.01.2024 г.