СЪОБЩЕНИЕ

 

По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка със съставяне на Акт за установяване на административно нарушение

 при Община Ивайловград съобщава на Тодор Иванов Митков в качеството му управител на „Глобал Био Хърбс Бългериа“ ЕООД с адрес ул. „Христо Ботев“ №5, че на 09.02.2024 г. от 10:00 ч. следва да се яви лично или чрез упълномощено от него лице по надлежния законов ред в сградата на Община Ивайловград, (гр. Ивайловград, ул. „България” №49), стая №211, за да му бъде съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение.

При неявяване, Актът за установяване на административно нарушение ще бъде съставен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

 

Дирекция „АПИОЧР”

18.01.2024 г.