Наименование на проекта: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”. Община Ивайловград ще бъде водеща организация, в партньорство с Община Кешан.

Финансиране: Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II.

Проектното предложение е по приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” на програмата, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

Обща сума на допустимите разходи: 499861.95 евро, разпределена между партньорите, както следва: Община Ивайловград – 280421.91 евро и за Община Кешан /Република Турция/ – 219440.04 евро.

В техническия проект на Община Ивайловград са заложени да бъдат направени: Туристическа пътека от село Ламбух до главен път „№ III-597 Любимец – Ивайловград“, преминаваща през местността Аязмото; Туристически път /подход/ от главен път „№ III-597 Любимец – Ивайловград“  до Язовир „Ивайловград“, местност Трифоновата нива; Туристически панорамен път от село Ламбух до местността Кошарите. Заложено е още изготвяне на информационни табели за екосистемата; определяне на подходящи погледни места за наблюдение на природни обекти, както и план за разположение на фотосоларни осветителни тела на основни места и подходи, както и създаване на достъпна среда-изграждане на рампа, за лицата с увреждания и информационен център.