Община Ивайловград вече десети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, подписан на 09.12.2015 г.

В предвид на кратките срокове по реализиране на дейностите по Проекта, през месец декември бе сформиран екип от служители в Общинска администрация, пряко ангажирани с контрол, администриране на Проекта и подготовка и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. До момента, Община Ивайловград, няма забавяне в изпълнението на плана за дейности, който е предварително одобрен и съгласуван с Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика.

Обявен бе прием през месец февруари на документи на кандидати:

– за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти; документи на кандидат потребители на услугите по Проекта;

– документи за екипа на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, включващ следните позиции – Управител, Психолог, Социален работник, Лекар/фелдшер, Рехабилитатор, Медиатор, Счетоводител, Технически сътрудник и Шофьор.

След извършен подбор и проведено интервю с кандидатите за екипа на ЦППУСВОДС, са назначени 9 души по Проекта. Дейността на Центъра стартира с подготовка и предоставяне на информация за предвидените услуги и информация за Центъра; информация за процеса на предоставяне на услугата (преоценка на потребностите от социални услуги, оценка на риска, планиране на услугата); описание на правата и задълженията на предоставящото лице и на ползвателя. Изготвен е конкретен план за предоставяне на услугата като се разписват конкретни дейности, които са насочени към постигане на най – пълно задоволяване на индивидуалните потребности на потребителите.

На 04.04.2016 г., бяха назначени 80 лица, от които: 60 лични асистенти, 14 домашни помощници, 4 социални асистенти и 2 здравни асистенти, които обгрижват и удовлетворяват индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Назначаването на всеки един асистент и домашен помощник е съобразено с предоставянето на интегриран пакет от социални услуги на хора с увреждания и лица над 65 – годишна възраст. На всеки един потребител, на който в момента не е назначен личен асистент или домашен помощник, е изпратено писмо с разяснение по какъв начин може да ползва услугите на ЦППУСВОДС. След среща със служител от Центъра в дома на чакащия потребител е изготвен Индивидуален план за ползване на услугите, предоставяни от ЦППУСВОДС, а именно:

            Медицински услуги, като измерване на кръвно налягане, поставяне на системи, консултация при прием на лекарства, придружаване до личен лекар, поставяне на инжекции и др.

             Рехабилитация;

             Административни услуги – съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства и др.

             Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в центъра, организиране на срещи и др.

             Оказване на психологична подкрепа;

След проведена обществена поръчка по дейност 5 „Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания”, Община Ивайловград закупи специализирано транспортно средство. Автомобилът е предоставен за ползване на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, като по този начин се постига заложеното в проектното предложение по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, а именно предоставяне на мобилна социална услуга на включените потребители от Община Ивайловград. Отдалечеността на населените места от общинския център са предпоставка за социална изолираност на хората с увреждания и лицата над 65-годишна възраст, за което е изготвен списък на нуждаещите се от специализиран транспорт и е направен график за посещения и транспортиране на потребителите на социалните услуги по Проекта.

 

На този етап от изпълнението на дейностите по ДБФП, Община Ивайловград е създала условия за включване на по-голям брой ползватели на предоставяните интегрирани социални услуги.