От днес, можете да заплатите своите местни данъци и такси по електронен път, без да излизате от вкъщи. Мярката е превантивна и цели хората да не излизат и да не се струпват пред касите за плащания.
Това може да стане безкасово по банковата сметка на Община Ивайловград в:

БАНКА ОББ
BIC код – UBBSBGSF
IBAN: BG15 UBBS 8002 8413 8732 05

СЪС СЪОТВЕНИТЕ КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
44 24 00 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 14 00 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 22 00 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 25 00 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЯ
И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съобщаваме, че крайният срок за плащането на Данък върху недвижимите имоти и такса „Битови отпадъци“ ще бъде удължен, като отстъпката от 5 % по плащането ще се запази.

При нужда от административни услуги, Ви призоваваме да използвате електронните такива, намиращи се в официалния сайт на община Ивайловград:

https://auslugi.com/public/home/ivajlovgrad/index.

Там можете да заявите следните административните услуги:

– Удостоверение за наследници;
– Издаване на удостоверение за раждане;
– Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения;
– Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
– Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;
– Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
– Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот;
– Издаване на скица на недвижим имот;
– Издаване на удостоверение за липса на задължения;
– Декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма.

За повече информация, предоставяме телефони за връзка със служителите на съответните отдели:
03661 / 60 – 90;
03661 / 65 – 28.