Пълния документ можете да видите тук: ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НАОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г.

 

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г.

(СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ)

ПРЕАМБЮЛ

Съгласно писмо на Министъра на финансите с изх. № ФО-8/05.04.2022 г. община Ивайловград е уведомена, че за първи път от въвеждането на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) е определена като община с финансови затруднения по три критерия и следва да се предприемат действия по откриване на процедура за финансово оздравяване.

В тази връзка община Ивайловград откри процедура за финансово оздравяване с Решение № 24/21.04.2022 г. на основание чл.130д, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, вземайки под внимание, че основния инструмент за провеждане на процедурата по финансово оздравяване е плана за финансово оздравяване съдържащ конкретни мерки за повишаване събираемостта на приходите и подобряване ефективността на разходите.

 

ВЪВЕДЕНИЕ:

В   Глава осма „а”, „Общини с финансови затруднения” от ЗПФ са регламентирани показателите, които се наблюдават при определяне на финансовото положение на общините. Община Ивайловград отговаря на три от шестте условия посочени в чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, което е достатъчно условие  да се предприемат действия по оздравяване. През изминалите две години COVID обстановкатаи наложените ограничителни мерки рефлектираха отрицателно върху приходите, което ни нареди в списъка на общините с финансово затруднение.

С решение № 24/21.04.2022 г. Общинският съвет открива процедура по финансово оздравяване на общината, както е предвидено в чл. 130д, ал.2 от ЗПФ, и възлага на кмета да изготви план за оздравяване на община Ивайловград, и да проведе публично обсъждане с местната общност.

В процедурата по оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност. Откриването на такава процедура е задължително за общините с финансови затруднения.

Плана за финансово оздравяване включва:

 1. Критерии, по които община Ивайловград е определена като община с финансови затруднения;
 2. Оценка на финансовото състояние на община Ивайловград и анализ на причините потоци довели до наблюдаваните негативни тенденции;
 3. Задължения за разходи по бюджета и причини за възникването им;
 4. Налични задължения за разходи и поети ангажименти за разходи по бюджета и причини за тяхното нарастване;
 5. Мерки за оптимизиране на приходите и повишаване на събираемостта;
 6. Мерки за оптимизиране на разходите;
 7. Мерки за намаление на общия размер на просрочените задължения по бюджета;
 8. Времеви график за обслужване на просрочените задължения:
 9. Оценка на влиянието на мерките, включени в плана върху качеството на публичните услуги;
 10. Показатели, измерващи финансовото състояние;
 11. Индикатори за изпълнение;
 12. Отговорности на кмета на община Ивайловград и на общински съвет;
 13. Други условия.

 

 1. КРИТЕРИИ,ПОКОИТО ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Е ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ОБЩИНА С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

 

Съгласно чл.130а, ал. 1 от ЗПФ, община Ивайловград е определена като община с финансовизатрудненияпо следнитетрикритерия (таблица №1):

 

Таблица №1

Критерии за 2021 г. Община Ивайловград
1. Не са спазени фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ, или годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.  

 

30.7%.

 

2. Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетните разходи за последните 4 години  

51.0%

3. Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти (ДНИ)и данъка върху превозните средства (ДПрС) е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетени за последната година (осредненото равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС за 2021 г. е 74,40%).  

74,3%

 

 

Финансовата самостоятелност на една община е обезпечена, ако тя има потенциал за генерира собствени приходи. Таблица №2 отразява финансовите показатели за последните четири години 2018 г.,2019г., 2020 г. и2021 г. на община Ивайловград.

 

Таблица №2

ПОКАЗАТЕЛИ ГОДИНА
2018 2019 2020
Размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия в лв. 2 533 335 2 776 725 2 343 032
Средногодишен р-р насобствените приходи и общата изравнителна субсидия в лв. 2 544 364
Сума на плащанията по заемите (лв.) 781 141
Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години в лв.  30.7%

 

 

2018 2019 2020 2021
Разходи – общо в лв.  8 539 366 9 675 569  11 284 977  9 570 573
Средногодишни разходи за периода 2018 – 2021 г.  9 767 621
Отчетени задължения за разходи по бюджета на общината към 31.12.2021 г. в лв.  825 115
Съотношение на задължения за разходи към средногодишните разходи за периода 2018 – 2021 г. 8.4%
Поети ангажименти за разходи по бюджета на общината към 31.12.2021 г. в лв.  4 976 820
Съотношение на поетите ангажименти за разходи за разходи към средногодишните разходи за периода 2018 – 2021 г. 51%
 

Просрочени задължения по бюджета на общината към 31.12.2021 г. в лв.

 109 022
Съотношение на просрочените задължения по бюджета на общината към отчетените разходи за последната година.  1.1%
Бюджетно салдо за 2019 г. в лв.  

2 216 441

Бюджетно салдо за 2020 г. в лв. -194 655
Бюджетно салдо за 2021 г. в лв. 539 091
Събираемост на данъка върху недвижимите имоти за 2021 г.  73.30%
Събираемост на данъка върху превозните средства за 2021 г.  75.25%
Осреднено равнище на събираемост на двата данъка за 2021 г.  74.28%

 

 

 

 1. ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД И АНАЛИЗ НА ПАРИЧИНИТЕ ПОТОЦИ ДОВЕЛИ ДО НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ:

 

2.1. Финансово състояние на община Ивайловград към 31.12.2021 г.

  ПОКАЗАТЕЛИ към                31.12.2021 г. съотношение/ процент
1 Общински приходи по чл.45, ал,1, т.1 от ЗПФ  1 940 600 х
2 Общински разходи общо по чл.45, ал,1, т.2 от ЗПФ  9 570 573 х
  Средногодишни разходи 2018 – 2021  9 767 621 х
3 Бюджетно салдо     539 091 х
4 Размер на общинския дълг , в т. ч. :     472 972 х
  – Размер безлихвен заем:   х
5 Просрочени задължения  109 022 1,1%
6 Задължения за разходи по бюджет  825 115 8,4%
7 Поети ангажименти за разходи 4976 820 51%
8 Дял на приходите от общите постъпления  19,08% х
9 Покритие на разходите за местни дейности с приходи  44,89% х
10 Бюджетно салдо спрямо общите постъпления по отчет  5,30%
11 Разм. на дълга, като% от планир. приходи и планир. изравн. субсидия  15,48%
12 Просроч. задължения, като % от планир. приходи и изравн. субсидия  3.57%
13 Население на 1 общински служител  114 ж.
14 Дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи  57,61%
15 Дял на капиталовите разходи в общите разходи  15,09%
  Събираемост на ДНИ  73,30%
  Събираемост на ДПС  75,25%
  Осреднено равнище на събираемост  74,28%

 

 

 

 

2.2. Анализ на паричните потоци за основните параметри по бюджета довели до  наблюдаваните негативни тенденции:
     
Паричен поток Отчетени данни към края на:
2018 2019 2020 2021
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1761535 1984925 1571232 1940600
1. Данъчни приходи 281985 579432 327728 381375
2. Други приходи 1466655 1379033 1210634 1553675
2.1 Приходи и доходи от собственост 574432 630802 559362 799902
             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 133066 202694 185804 121102
             приходи от наеми на имущество и земя 441366 428052 373558 678800
2.2 Приходи от такси 405618 495771 400553 497161
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 46597 43038 25552 49404
2.4  Други неданъчни приходи 314646 131223 192382 120555
2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 125362 78199 32785 86653
3. Помощи и  дарения от страната 12895 9246 32870 5550
4. Помощи и дарения от чужбина 0 17214 0 0
II. РАЗХОДИ 8566669 9753786 11354180 9646726
1. Персонал 3981789 4433468 4919325 5513162
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 2892541 3249802 3374209 3803416
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 411529 433885 725702 760609
1.3. Осигурителни вноски 677719 749781 819414 949137
2. Издръжка 1977790 2335051 3038302 2438198
3. Лихви 17462 61635 22201 11450
в т. ч. външни 0 0 0 0
4. Социални разходи, стипендии 77115 71957 91870 79196
в т. ч. стипендии 14793 13766 11718 17884
5.Субсидии 143713 147753 162528 160182
6. Придобиване на нефинансовиактиви и капиталови разходи 2368800 2703922 3119954 1444538
III. Всичко трансфери 8 354 585 9 062 598 9 167 751 8 231 244
1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ /нето/ 6 857 978 8 426 261 8 600 125 7 704 421
2. Други трансфери 1 496 607 636 337 567 626 526 823
IV. Всичко временни безлихвени заеми –          1 676 068 922 704 420 542 13 973
V. Дефицит / излишък = I – II +III – IV (126617) 2216441 (194655) 539091
VI. Финансиране 126617 -2216441 194655 (539091)
6. Друго вътрешно финансиране 1601554 -865138 410123 -677497
            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 1637630 -924257 227766 -627754
            друго финансиране -36076 59119 182357 -49743
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци 0 0 0 0
8. Наличности в началото на периода 536481 2011418 3362721 3578189
9.  Наличности в края на периода -2011418 -3362721 -3578189 -3439783

 

Настоящият анализ на системата се концентрира върху икономическите аспекти на разходната част на бюджета. Анализа показва следното:

 

 1. През последните години 2018 г.- 2021 г. в общината са реализирани капиталови разходи, придобиване и ремонт на ДМА, с цел повишаване качеството на живот в общината, но от които не се очаква реализирането на икономическа изгода;

 

 1. Изградени са инфраструктурни обекти с реализиране на приходи или икономии в бъдещи периоди;

 

 1. Разходи в дейности култура и спорт без реализиране на приходи от тях;

 

 1. Увеличаване размера на разходите за реализиране на социалната политика на община Ивайловград и предоставените услуги;

 

 1. През последните години реализирането на Европейските проекти наложи предоставяне на общински средства до верифицирането на разходите от Управляващите органи.

 

Община Ивайловград увеличава ежегодно собствените си приходи, които в едно с трансфера за местни дейности са в размер достатъчен да обезпечи местните общински функции. Натрупаните задължения и просрочията по тях са в следствие основно от реализираната в миналото инвестиционно програма, без обезпечение на нужното за това финансиране.

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА И ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО ИМ:

 

3.1 Структура на просрочените задължения към 31.12.2021 г. е следната:

 

Вид на задължението към 31.12.2021 г. сума в лева
Просрочени задължения към доставчици 109 022
Просрочени задължения към персонал х
Други задължения х
Общо просрочени задължения към 31.12.2021 г. 109 022

 

 

Просрочените задължения и задълженията за разходи са в резултат на извършени дейности основно през 2018 г. и 2019г., в резултат на което общината е определена, като община във финансово затруднение през 2021 г.

 

3.2. Просрочени задължения към контрагенти в лева по години и процент на отчетените разходи:

 

Просрочени задължения/година Сума в лв. % от отчетените за съответната година разходи
2018 г. 33 838,28 0,40%
2019 г.  25 202,12 0,26%
2020 г. 8 045,99 0,07%
2021 г. 41 934,38 0,43%

 

Основна част от задълженията са свързани със разходи за текущи ремонти, услуги, материали и абонаменти. Това са дейности свързани изцяло с поддържане качеството на живот в общината, но съставляват и основния процент на поетите задължения.

 

 1. НАЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА И ПРИЧИНИ ЗА ТЯХНОТО НАРАСТВАНЕ:
Показател отчет
  2018 2019 2020 2021
Годишен размер на плащанията по дълга х х 640 720 781 141
Приходи 1 761 535 1 984 925 1 571 232 1 940 600
Обща изравнителна субсидия 771 800 771 800 771 800 771 800
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия 2 533 335 2 756 725 2 343 032 2 712 400
Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години  (до 15%) х х 36.3% 30.7%
Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи х х х 4 976 820
Размер на отчетените/прогнозни разходи 8 539 366 9 675 569 11 284 977 9 570 573
Съотношение на наличните към края на год.  поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г.  (до 50%) х х х 51.0%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година  94 451 98 650  99 818   101 044
Плащания за ДНИ 84 921   109 067  80 488  104 560
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година  160 385  208 423 221 734   232 645
Плащания за ДПрС 157 201   196 327 194 699  215 216 
Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС     73.2% 74.3%

 

 

– чл.130а, ал.1, т.1 – Не се спазват фискалните правила по чл.32, ал.1 от ЗПФ, и по­ точно, годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Както е видно от таблицата по-горе, плащанията по дълга за 2020 г. са били в размер на 640 720 лв., което прави съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години –25,03%. За 2021г. са в размер на 781 141лв., което прави съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години–30,7%,  при норма до 15%.

Като съпоставим двете години (2020 г. – 2021 г.)можем да кажем, че годишния размер на плащанията по дълг е увеличенс 5,67%.

Съгласно утвърдената положителна тенденция пред последната година обективните показатели показват до края на бюджетната 2022 г. ще покрие изискванията на чл. 130а, ал. 1, т.1 от ЗПФ.

Чл.130а, ал.1, т.3. – наличните към края на годината поети ангажименти за разходи

по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

Тези поети ангажименти към 31.12.2021 г. в размер на 4 976 820 лв. се дължат на факта, че общината има сключени договори за изграждане на инфраструктурни обекти, като част от тях са по средства предоставени от ЦБ, чрез Постановления на Министерски съвет.Очакванията на община Ивайловград са, че към 31.12.2022 г. поетите ангажименти няма да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

 

 • Чл.130а, ал.1, т.6.–осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, което не трябва да е под осреднената събираемост на двата данъка на всички общини, отчетени за последната година.

Видно от показателите в таблицата по-горе, за периода 2019 г. – 2021 г. спрямо 2018 г. ръста на събираемост върху ДНИ и ДПрс значително се е увеличил, но въпреки това община Ивайловград е със стойностен показател 74,3%, което е под осредненото равнище на събираемост на двата данъка – 74,40% на всички общини, отчетени през последната година. Предприети са целенасочени мерки за подобряване нивото на събираемост на приходите на ДНИ и ДПрс.

 

До момента резултатите от анализа показват, че към 31.12.2022 г. общината ще е въвела в норма два от показателите по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ и ще следва да бъде извадена от списъка на общини във финансово затруднение.

 1. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА:

5.1. Изпращане на съобщения за доброволно плащане на задължения към Общината;

5.2. Предаване за принудително събиране на Държавен съдебен изпълнител и НАП;

5.3. Проверки на място и съставяне на актове за несъответствия по отношение на задълженията за деклариране на недоизградени сгради. Служители на Община Ивайловград извършват проверки по подадените данъчни декларации за неправилно декларирани имоти или липса на подадени данъчни декларации, свързани с новопостроени и реконструирани имоти. Актуализиране на информацията за регистрираните МПС в отдел „Местни данъци и такси” в общината, с данни от информационния масив на КАТ.

5.4. Преглед за валидност на решенията на ТЕЛК/НЕЛК при освобождаване или заплащане в намален размер на инвалиди на МДТ;

5.5. Проверка на търговските обекти в общината, относно деклариране за облагане им с патентен данък;

5.6. При сключване на нови договори да се завиши размерът и прилагането на неустойките, с оглед намаляване риска от неизпълнение;

5.7. Засилен контрол за спазване на договорни условия – неустойки, срокове, ангажименти;

5.8. Предприемане на ефективни мерки за събиране на дължимите суми от наемателите. При констатирано неплащане на наемната цена или консумативните разходи за срок по-дълъг от договорения, да се предприемат мерки за прекратяване на наемните правоотношения. При необходимост да се завеждат съдебни дела за събиране на дължимите суми.

5.9. Издаване на необходимите документи, свързани с актове на местната власт на длъжници на общината и прецизиранена споразуменията за разсрочено плащане на задълженията.

5.10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинската собственост, които не се използват за изпълнение на общински функции, но същевременно генерират разходи и/или не генерира приходи при наличие на капацитет да осигурява такива.

5.11. Предприемане на мерки за разширяване на възможностите за увеличаване на приходите от туристическа дейност.

5.12. Служебно отписване на задълженията с изтекла абсолютна 10 г. давност.

5.13. Разкриване на процедура за отдаване под наем на сгради или част от тях, общинска собственост.

 

 1. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ:

6.1. Оптимизиране на разходите за гориво-смазочни материали чрез ограничаване ползването на МПС при изпълнение на служебни задължения. Стремеж за съвместяване на потребност с оглед на икономия.

6.2. Оптимизиране на разходите за телефонни разговори от стационарни и мобилни апарати и други външни услуги, в т.ч. куриерски и пощенски услуги.

6.3. Оптимизиране на разходите за вода и ел.енергия.

6.4. Контрол и регулиране на уличното осветление.

6.5. Ограничаване разходи за провеждане на мероприятия, включени в културния календар на общината за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Търсене на външни източници за осигуряване реализирането на местни мероприятия чрез сътрудничество с бизнеса, под формата на спонсорство, дарение, рекламиране по време на местни и регионални събития.

6.6.Еднократните парични помощи, отпускани по Решение на Общински съвет по възможност да се прецизират .

6.7. Ограничаване на разходите за командировки.

6.8. Преглед на всички сключени от община Ивайловград договори – предоговаряне или прекратяване на такива, при които има икономически интерес, не е осигурено финансиране или има правно основание за прекратяването им.

6.9. Анализ и оптимизиране структурата на общинска администрация – 2022 -2023 г.

 

Оптимизацията на разходите следва да е за сметка на неефективните дейности, без драстично да се влияе върху качеството на живот в общината.

 

VII. МЕРКИ ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

7.1.Анализ на всички сключени дългосрочни договори и дейности, за които се изискват такива и при възможност сключването на новите с по кратки срокове;

 

7.2. Актуализиране на въведената Система за финансово управление и контрол /СФУК/;

 

7.3. Ограничаване на дофинансирането с общински средства на делегираните държавни дейности за сметка на други приоритетни местни дейности;

 

7.4.Налагане на санкции и спиране на субсидии на второстепинните разпоредители при констатирани нарушения на финансовата дисциплина до предприемане на откоригиращи действия.

 

 

 

 

VIII. ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

 

Времеви график за обслужването на просрочени задължения в бюджета за 2022 г. (в лева) до пълното им изплащане лева
               в т.ч.:  
– за разплащане в І-во тримесечие 51 800
      – за разплащане във ІІ- ро тримесечие 24 245
  – за разплащане в ІІІ-то тримесечие 12 163
  – за разплащане в ІV-то тримесечие 20 814
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2021 г. (в лева) 109 022

 

 1. ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ:

Стриктното изпълнение на мерките за финансово оздравяване на общината, свързани с ограничаване на разходите не би следвало да доведе до влошаване качеството на публичните услуги. За останалите дейности, които общината предлага, ще се запази темпа им на развитие.

 

 1. ПОКАЗАТЕЛИ, ИЗМЕРВАЩИ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД:

 

Показатели Показатели МФ План
2022 2023 2024
Плащания по общинския дълг        
Съотношение на плащанията по общинския дълг към средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните 3 години (над 15%) 30.7% 25% 20% 15%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишаващи 50% от средногод. размер на разходите за последните 4 години  51% 45% 41% 38%
Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти (ДНИ) и данъка върху превозните средства (ДПрС) е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетени за последната година. 74.3% 74.6% 74.6%  74.6%

 

 

 1. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 2. Индикатори за отчитане на дейностите, свързани с повишаване на събираемостта на местните приходи:

1.1. Размер на събраните местни данъци и такси.

1.2. Размер на събраните глоби, имуществени санкции и лихви.

1.3. Размер на приходите от общинска собственост.

1.4.Изменение спрямо предходна бюджетна година или тримесечие.

 

 1. Индикатори за отчитане на дейностите, свързани с оптимизиране на разходите:

2.1. Покритие на разходите за местни дейности с приходи.

2.2. Бюджетно салдо.

2.3.Размер на дълга.

2.4.Размер на просрочените задължения.

2.5.Размер на задълженията за разходи по бюджет.

2.6. Размер на поетите ангажименти за разходи по бюджет.

 

XII. ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

12.1. Отговорности на кмета на общината

В изпълнение на чл. 130д, ал. 6 от ЗПФ кметът ще осъществява текущо наблюдение на
условията по чл. 130а, ал. 1 от същия закон, като задължително извършва анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на бюджетната година и при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответните действия. Осигурява се информираност на гражданството чрез тримесечни отчети за изпълнение на плана.

В допълнение към регламентираните задължения кметът има отговорности по гарантиране на правилното изпълнение на делегираните правомощия на общинската
администрация от общинския съвет за реализиране на приетите от него приоритети и постигане на целите с определените за това средства от бюджета. Гарантиране на спазването на ограниченията, произтичащи от действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата.

 

12.2. Отговорности на общинския съвет:

Активно участие в обсъждането на отчетите за изпълнение на плана. Формулиране на конкретни препоръки за действие на общинската администрация, както в областта на събирането на местните данъци и такси, така и във взаимоотношенията на общината във връзка с финансирането от външни институции. Упражнява контрол по изпълнение на приетите решения.

 

XIII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Изпълнението мерките не трябва да бъде за сметка на качеството на услугите, предоставяни от общината.

Кметът на община Ивайловград след всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на настоящия план за финансово оздравяване.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на община Ивайловград