ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОТ 2019 ДО ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ

Действия Изпълнители Срок Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси в лв. Очакван ефект
   1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане на животните по местата на залавянето им
1.1 Осигуряване на стационарни и/или мобилни амбулатории за обработка на безстопанствени и домашни кучета Община;

Организация за защита на животните

 

2019;

2020;

2021.

2022

Общински бюджет;

Дарения;

Проекти

Възможност за обработка на кучета – безстопанствени и домашни в квартали, индустриални  и животновъдни зони, и др.

 

1.2 Организиране на съвместни проекти/ кампании по кастрация, обезпаразитяване, маркиране и пр. на безстопанствени кучета ОДБХ;

Община;

Организация за защита на животните

Ежегодно Общински бюджет;

Дарения;

Проекти

Масово извършваните мероприятия по кастрация на безстопанствени кучета, допринася за по-бързото и сигурно овладяване на популацията на уличните кучета на дадена територия, а бързото им връщане по местата на залавянето им гарантира недопускането на други, необработени кучета в ареала.
1.3 Просветно– информационни кампании Медии;

Ветеринарни специалисти;

Организация за защита на животните

Постоянен   Популяризиране действията по проблематиката, предприемани от страна на местната власт и партньорите й по програмата.

Запознаване на населението с полезна информация за нормативните изисквания, информация за болести пренасяни от животните, начини за предотвратяване разпространението на зарази и пр.

1.4 Преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Ивайловград Община;

Организация за защита на животните

Веднъж на две години след уведомление до общините от министъра на земеделието и храните Общински бюджет;

Дарения;

 

Възможност за точна преценка промяната в популацията на безстопанствените кучета като критерий за успеваемост на мерките по програмата.

 

2. Регистрация на домашните кучета и контрол върху размножаването им, с цел блокиране на притока от дома към улицата.
2.1 Изграждане на мрежа от обособени места за свободно разхождане на домашни животни Община Постоянен Общински бюджет;

Дарения;

Европейски фондове

Изпълнение на нормативно изискване към кметовете на общини да осигурят маркирани и обособени обществени места за разхождане на домашни кучета.

Осигуряване на добри условия за свободно разхождане на домашните кучета, без с това да се нарушава спокойствието и комфорта на останалите граждани.

1.2 Разширяване функционалността на електронен регистър за административна регистрация на домашни кучета. Община 2019-2022 г.   Подобряване обслужването на граждани – собственици на домашни кучета при административната регистрация на животните. Повишаване събираемостта от таксата за притежаване на домашно куче.
1.3 Организиране на сигурна система за навременно подаване и получаване на информация за ветеринарна регистрация на домашните кучета ОДБХ;

Организация за защита на животните

Постоянен   Изпълнение на нормативно изискване към ветеринарните лекари за предоставяне на тази информация. Събраната информация би дала ясна картина за реалния брой домашни кучета, отглеждани на територията на Община Ивайловград.
1.4 Актуализиране на местната нормативна уредба, съгласно действащото законодателство. Общински съвет/ Община/

ОДБХ/ ОЗЖ

При нормативна и фактическа необходимост   Навременно адаптиране на местната нормативна уредба към промените в националното законодателство.
1.5 Предписания и санкции за собственици, незаплатили “такса за притежаване на куче” и нарушаващи общинските наредби за притежаване и отглеждане на куче. Община Постоянен   Повишаване гражданската активност и отговорност при спазване на нормативните изисквания към собствениците на домашни кучета
1.6 Организиране и провеждане на съвместни проекти/ кампании по кастрация, обезпаразитяване, маркиране и пр. на домашни кучета. ОДБХ;

Организация за защита на животните; Община

Постоянен   Стимулиране собствениците на домашни кучета да ограничат раждаемостта на своите животни и създаване на нежелано потомство.
1.7 Просветно-информационни кампании Медии;

Ветеринарни специалисти; Организация за защита на животните

Постоянен Общински бюджет;

Дарения;

Проекти

Популяризиране действията по проблематиката, предприемани от страна на местната власт и партньорите й по програмата.

Запознаване на населението с полезна информация за нормативните изисквания, информация за болести пренасяни от животните, начини за предотвратяване разпространението на зарази и пр.