Във връзка с писмо от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково, относно влошаване на качествата на водата – черпена от съществуващите водоизточници, и трайното и константно намаляване на общия водочерпен дебит от съществуващите съоръжения, Ви уведомяваме, че ВиК – Хасково отправят апел за налагане на ограничение във водоползването на питейната вода – за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и балкони, миене на моторни превозни средства.

При спазването на тези превантивни мерки от страна на потребители и граждани, ще се избегне по-сериозно ограничение на водоползването, а именно „режим на водоподаване”.

Кметове и кметски наместници на населените места от община Ивайловград вече са информирани за целите на писмото.