Писмо от Министъра на здравеопазването с Изх.№ 16-00-4/25.03.2020 г. във връзка със Заповед №РД -01-124/13.03.2020 г. С цел осигуряване на максимална защита на здравето на гражданите, и еднаквост на практиката на територията на страната, представяме на Вашето внимание, изисквания във връзка с наложените противоепидемични мерки.

Писмо от Министъра на здравеопазването с Изх.№ 16-00-4/25.03.2020 г. във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.