Уважаеми жители на община Ивайловград,

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект „Развитие на социалното предприемачество“, договор № BG05M9OP001-2.010-0712-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Ивайловград уведомява всички жители, че Общинско социално предприятие „Социални услуги- Ивайловград” предоставя почасови интегрирани и индивидуални услуги: „Здравен асистент”, „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен санитар”, както и „Услуги от домашен социален патронаж” и „Кетъринг”

Заявления от кандидат – потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен санитар” ще се приемат в ОСП Социални услуги – Ивайловград – производствен комплекс „Колибар чешма” от м. януари 2019 г. 

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

  1. Документ за самоличност (за справка);
  2. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
  3. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  4. Заявление.

За повече информация можете да погледнете ТУК.