На основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПРЗ /подробния устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ ХХІІ- за „ПП” дейности от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, Община Ивайловград, като същия се раздели на УПИ ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV, ХХVІ, ХХVІІ, ХХVІІІ ХХІХ и ХХХ- всичките отредени за „ПП” дейности-/Предимно производствени дейности/.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.                                                                             .                    

 

О Б Я В Л Е Н И Е за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ