УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че до края на месец август се очакват високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на област Хасково.
Предвид горепосоченото, призоваваме жителите на община Ивайловград, земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, да се съобразят с очаквания екстремен пожарен риск и да спазват всички противопожарни изисквания. Да се спрат дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места за оказания период, и по възможност да се отложи след 31.08.2021 г.
Процесите на изгаряне водят до интензивни загуби на атмосферен кислород и обратното натрупване на въглероден диоксид. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии. Извършването на този вид дейност се санкционира съгласно закона за опазване на околната среда.
Разчитаме на вашето разбиране, за което предварително благодарим!
При възникване на пожар, незабавно да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му.