О Б Я В А

На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед № 280/26.06.2023г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание с Протокол № 6 от 15.06.2023г.

О Б Я В Я В А

На 11.07.2023г. бе насрочен търг за отдаване на земеделски земи в землището на с. Белополене, Горно луково и Меден бук. Насрочения търг се проведе в зала №3, етаж I на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи, с начален час 10.30 ч., на 11.07.2023г., но не се състоя поради неявяване на кандидатите на търга.

Поради тази причина на 18.07.2023 г. от 10:30 ч. е обявена втора дата за търг, както следва:

⦁ 18.07.2023г. – за землища: с. Белополяне с имоти № 03695.16.4, № 03695.26.5, № 03695.31.68;
⦁ 18.07.2023г. – за землища : с. Горно Луково с имоти № 16835.3.11, №16835.11.8
⦁ 18.07.2023г. – за землища: с. Меден бук с имоти № 47545.150.4

⦁ Тръжните документи се закупуват и подават в зала №3 на етаж I в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи в срок от 12.07.2023г. до 14.07.2023г. от 10:00 ч. до 12:00ч.

⦁ Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена от Приложение №1 за имота.

Повторния търг ще се проведе в зала №3, етаж I на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи, с начален час 10.30 ч., на 18.07.2023г.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в зала №3 в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи
Огледи на училищните имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00ч. дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.
За допълнителна информация и справки тел. 0887726654 или зала №3 в сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи

Димитрина Иванова-Димова
Директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”,
с. Свирачи