О  Б  Я  В  А

На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед №285/01.07.2019г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание  с Протокол №3 от 01.07.2019г.

О   Б   Я   В   Я   В   А

ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне.

Насрочения търг ще се проведе в зала №3, етаж I на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи, с начален час 10.00 ч.,  на 18.07.2019г.

  • 07.2019г. – за землища: с. Белополяне с имоти № 03695.16.4,  № 03695.26.5,  № 03695.31.68
  • Тръжните документи се дават и подават в зала №3 на етаж I в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи в срок до 13:00 ч. на 17.07.2019г.

Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена от Приложение №1 за имота, за който ще участват в търга по банкова сметка на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи: IBAN  BG36UBBS80023107152110.

Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели за неотдадените под наем имоти да се проведат повторни търгове на:

  • 07.2019г. – за землища: с. Белополяне с имоти № 03695.16.4, № 03695.26.5, № 03695.31.68
  • Тръжните документи се дават и подават в зала №3 на етаж I в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи в срок до 13:00 ч. на 23.07.2019г.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в зала №3  в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи

Огледи на училищните  имоти се извършват след даване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 13:00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 0887726654 или зала №3 в сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи