Решение №250 от 19.04.2019 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 125/2019 г./, ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 38, ал.1, т. 3 и чл. 40 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ивайловград, приета от Общински съвет – Ивайловград с Решение №68 от 28.07.2008 г.