Решение № 62 от 14.02.2019 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  т.1.29 и т.1.30 от Приложение №1  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград.