Решение №137 от 13.03.2019 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 1233/2018 г./, ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.6, ал.1, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 в частта им „български” и чл.32, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Ивайловград, приета от Общински съвет – Ивайловград с Решение №96 от 17.07.2013 г.