Днес на 22.07.2019 г. на път с. Планинец – с. Соколенци, община Ивайловград, бе открита строителна площадка и се даде строителна линия и ниво на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Ивайловград“ по Обособена позиция № 2: „Път HKV2039 /II-59, Крумовград – п.к. II-59/ – Планинец – Соколенци“.

Пътният участък започва от км 0+000, пътно кръстовище с път HKV2039 /II-59, преминава през с. Планинец и достига до с. Соколенци.

Дейностите по изпълнение на проекта са по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. -2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Цената на изпълнение на строителни монтажни работи е в размер на 1 182 245.92 лв. без ДДС, a срокът на изпълнение по договора е 180 календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка.