Заповед №045 / 30.01.2019 г. относно открит конкурс по т.1: „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Приложение №1 Заявление за участие

Приложение №2 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, а, г, е

Приложение №3 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, б, в, д, ж

Приложение №4 Техническа възможност

Приложение №5 Декларация за оглед

Приложение №6 Декларация за приемане условията на договора

Приложение №7 Декларация задължения

Приложение №8 Ценова оферта

Приложение №10 – График

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“