Заповед №432 / 08.10.2018 г. във връзка с чл. 15, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии – общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград” по обособени позиции: Обект №1 – Почвоподготовка, Обект №2 – Залесяване и отглеждане на тополови култури:

Условия за провеждане на открит конкурс  (Обекти 1 и 2)

Заявление-открит конкурс (Обекти 1 и 2)

Ценово предложение – оферта

Проекто – договор

Препоръка за търговска репутация

Декларация дейности (Обект 1 и 2)

Декларация коректност (Обект 1 и 2)

Декларация по чл.18 (Обект 1 и 2)