Заповед №314 / 14.08.2023 г. – Откриване на процедура „Открит конкурс“ за възлагане изпълнение на дейностите – сеч и извоз до временен склад

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ОТКРИТ КОНКУРС”

Договор за възлагане на сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект № 2302, включен в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Заявление за участие в ОТКРИТ КОНКУРС за „възланане надейностите – сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал. 1, т.3„а“,„е“

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал. 1, т.3„б”,„в“,„г“,„д“,„ж“

Декларация за техническото оборудване за изпълнение

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Декларация

Ценово предложение