На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ допълва „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в общ. Ивайловград през 2018 г.” като допълва в раздел III. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба в т. I да се добави буква „Б” – „списък Приложение №1 на Земеделски земи от ОПФ на територията на общ. Ивайловград, предназначени за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, чрез провеждане на публични търгове, считано от 01.10.2018 г.”

 

НИВИ ЗА ОТДАВАНЕ 2018-2019