Одитен доклад на сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на Община Ивайловград

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2020 Г.

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛИ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С БЮДЖЕТ, СМЕТКИ ЗА СЕС И СМЕТКИ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2020 Г.

СПРАВКА ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС

БАЛАНС НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД КЪМ 31.12.2020 Г.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС – РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА МАКЕТ ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС – ДЕС