УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Ивайловград и на основание писмо с изх. № 2414/16.05.2023 г. на Окръжен съд – Хасково, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение №80 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Ивайловград проведено на 22.06.2023 г., Общински съвет Ивайловград,

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА

за избор на осем броя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Ивайловград с мандат януари 2024 г. – януари 2028 г.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Ивайловград да представят в Общински съвет Ивайловград, стая №103 в сградата на Община Ивайловград необходимите документи в срок от 10.07.2023 г. до 18.08.2023 г.

Заявление

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ