На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 205 от 25.05.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен проект за подробен  устройствен план план за регулация (ПУППР) за УПИ I-за ел. подстанция и УПИ II– за озеленяване от кв. 17 по регулационния план на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, промяна на част от регулационните границити на ПИ 32024.31.858, ПИ 32024.31.868 и ПИ 32024.31.870 и отреждането на нови УПИ I-за ел. подстанция, УПИ V– за озеленяване, УПИ VI– за обществено обслужване, УПИ VII– за озеленяване и улица от о.т. 170а, о.т. 171б и о.т. 171в.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитиранатаЗаповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.