О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ивайловград на основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ като, УПИ I-1107, УПИ II-1107, УПИ III-1107, УПИ IV-1107, УПИ V-1107, УПИ XVI-1107, УПИ XVII-1107 и УПИ XVIII-1107 от кв. 28, се обединят в един урегулиран поземлен имот ХIХ-отреден за фотоволтаична централа и УПИ VI-1107 и УПИ VII-1107 от кв. 25 се обединят в един урегулиран поземлен имот ХIII--отреден за фотоволтаична централа, по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград и се промени уличната регулация на ул. „Възрожденска“ по имотната граница с поземлен имот 1107.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал. 1  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

Приложение – скица