О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване ) на част от

квартал 22А, като от УПИ XII-1137, част от УПИ XX-1213 и част от УПИ XXIV-1137,1214, и УПИ XIII да се обособят в нов УПИ XXVII; останалата част от УПИ  XXIV-1137,1214, да се обособи като нов УПИ XXVIII; останалата част от УПИ XX-1213, да се обособи като нов УПИ XXVI; като новообразуваните урегулирани поземлени имоти се отреждат за Оо/обществено обслужване/  Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

     Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от получаване/публикуване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.               

             Скица 1                                Скица 2