Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на част от кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като УПИ І-440-отреден  за автогара се преотрежда в УПИ І-440-за търговска дейност, заведение за обществено хранене, автосервиз с автомивка, аптека, медицински център и ТП в зона за обществено обслужване.

Променя се границата между УПИ ІХ и УПИ І-440, като към УПИ І се педава площ от 108 кв. м.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от З У Т  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ