Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията / З У Т/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на част от квартал 22 по ПУП на  гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като от: УПИ ІІ-1106,  УПИ ІІІ-1106,   УПИ ІV-1132,  УПИ V-1134, УПИ VІ-1136, УПИ VІІ-1136, УПИ VІІІ-1135 и част от УПИ І-1126, 1134, отредени за жилищно строителство се обединят в нов УПИ І- за парк и се преотреждат за озеленяване; от УПИ ІХ-1104, 1125- отреден за Пп / предимно производствено предназначение/ и част от УПИ І-1126, 1134 се образува нов УПИ ІХ-1104,1125,1126 отреден за Пп / предимно производствено предназначение/.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от З У Т  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

Кв_22 промяна на регулацията v3_2-ПР прав
Кв_22 промяна на регулацията v3_2-ПР
Кв_22 промяна на регулацията v3_2-ПРЗ
Кв_22 Стар v3