Община Ивайловград на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията / З У Т/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на: Ангел Гочев Вълчев, с последен адрес: ул. „Хеброс” №11, гр. Димитровград; Георги Вълчев Георгиев, с последен адрес: ул. „Трети март” №8, ет. 2, ап. 21, гр. Димитровград; Веселин Колев Димитров, с последен адрес: ул. „Софроний Врачански” №6, ет. 3, ап. 18, гр. Димитровград; Георги Колев Георгиев, с последен адрес: ул. „Бригадирска” №16A, гр. Димитровград и Станка Гочева Шереметова с последен адрес бул. „Стефан Стамболов” №1, вх.А, ет.3, ап.6 гр. Хасково, че със Заповед №199 от 02.06.2017 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/, като дворищната регулация между УПИ III-53 и УПИ VII-51 се изменя по имотни граници и по имотната  граница между ПИ 54 и ПИ 52 от кв.6 по ПУП на с. Камилски дол, ЕКАТТЕ 35997, общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  горецитираната Заповед подлежи на  обжалване в 30-дневен срок от обнародването в ”Държавен вестник” чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.

От общинска администрация